Felhasználási feltételek és irányelvek

Fizetés:
Minden esetben a megrendelés teljesítése előtt esedékes. Ha elkészült a vázlat és megegyezés született a teljesítés határidejéről, a fizetés 2 napon belül esedékes. Ha 2 napon belül nem érkezik be a fizetés, a megrendelés törlésre kerül.

Visszavonás és visszatérítés:
A Mahinarium személyes egyedi megrendeléseket teljesít, így a baba elkészülte után a megrendelés visszavonására és vételár visszatérítésre a vevő nem jogosult. Hatályos fogyasztóvédelmi törvény - (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) bekezdés)

Adatkezelési tájékoztató:
Az általunk üzemeltetett weboldalon az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés), ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük, nem adjuk tovább harmadik félnek marketingcélokból, hírlevelet, bárminemű reklámanyagot nem küldünk.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Az adatkezelő és a személyes adatok:
Jelen esetben az adatkezelő: a Mahinarium (Bakos Magdolna EV) Nyilvántartási száma: 50189371
Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve, e-mail címe.
3. Az adatok forrása:
• elektronikus (pl. emailen vagy a honlapunkon lévő formon érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén,
• Közösségi oldalunkon való kapcsolatfelvétel esetén
4. Az adatok tárolásának helye:
Személyes adatait elektronikusan alapvetően a megbízásunkból üzemeltetett szervereken, papír alapon (számla) pedig székhelyünkön tároljuk.
5. Az adatkezelések célja és jogalapja:
Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll.
6. Az adatkezelések időtartama:
Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg.
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt tároljuk, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után azt töröljük.
Bármely olyan esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.
Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt:
• a számviteli törvény(azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.)az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.
7. Az adatok címzettjei
Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik.
Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább marketingcélokból.
Az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.
Harmadik feleknek csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén.
Adatokat továbbíthatunk az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:
• Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
• Együttműködő partnereink – futárszolgálat vagy posta-, akik részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.
8. Az Ön jogai:
Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek 2018. május 25-étől a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.
A hozzáférés joga:
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.
Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg .
A helyesbítés joga:
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:
Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.
Adathordozhatósághoz való jog
Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A tiltakozás joga
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Panasztétel joga:
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.
Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén:
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, illetve ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk a contact@mahinarium.com email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Jelen esetben az adatkezelő: a Mahinarium (Bakos Magdolna EV) Nyilvántartási száma: 50189371, contact@mahinarium.com
Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: http://www.naih.hu, email: ugyfelszolgalat@naih.hu
9. A tájékoztató módosításai és elérhetősége:
Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.
Érvényesség kezdete: 2018. május 25.